trend.at

گزارش هفته نامه ترند در مورد افزایش سرمایه افراد ثروتمند در اتریش

با گذشت یکسال از آغاز بحران همه گیری کرونا، ثروت یکصد ثروتمند برتر اتریش، به نحو چشمگیری افزایش یافته است. به گزارش هفته نامه ترند، این افراد در حال حاضر تقریبا بالغ بر 200 میلیارد یورو در اختیار دارند که تقریبا 10 درصد از مجموع ثروت در اتریش می‌باشد. میزان ثروت این صد نفر قبل از بحران کرونا 155 میلیارد یورو بود.