انرژی های تجدیدپذیر

کدام کشورهای اروپایی بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنند؟

اگرچه نفت و گاز همچنان منابع سوختی مهمی در ترکیب انرژی کشورهای اروپایی هستند اما گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا روز به روز در حال افزایش است. آخرین ادامه مطلب